Dagelijks worden hoge boetes opgelegd aan Nederlandse bedrijven. Deze boetes worden mede veroorzaakt door overtredingen in hun keten. Uit resultaten gepubliceerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie blijkt dat tal van bedrijven zich niet hebben gehouden aan de wettelijke eisen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)

Hieronder hebben we de meest opgelegde boetes na een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie op een rij gezet. Bestudeer dit artikel en bereid uw bedrijf voor op de controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie

Boete bij tewerkstelling buitenlandse werknemers in uw keten zonder de juiste papieren

Uit ons onderzoek naar de inspectieresultaten van het domein “Eerlijk werk” van de Nederlandse Arbeidsinspectie is een van de meest voorkomende overtredingen bij (bouw)bedrijven de afgelopen zes jaar, het laten werken van een vreemdeling zonder geldige tewerkstellingsvergunning. De boete bedraagt € 8.000 per illegaal tewerkgestelde werknemer voor u als werkgever/opdrachtgever én iedere schakel (bedrijf) in uw keten. Bij herhaling van eenzelfde of soortgelijke overtreding binnen 5 jaar kan de boete worden verhoogd met 50 procent, 100 procent of 200 procent.

Ook het ontbreken van een kopie van een geldig legitimatiebewijs is een overtreding die regelmatig voorkomt. Dit kan resulteren in boetes die kunnen oplopen tot € 1.500 per werknemer voor u en iedere schakel in uw keten.

Volgens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) mogen alleen personen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland in Nederland zonder werkvergunning werken.

Stel u krijgt controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie op uw locatie of project. Van iedereen die op dat moment aan het werk is met een niet-EER-nationaliteit, moet u, afhankelijk van de situatie van de werknemer, kunnen overleggen:

  • Bij kort verblijf: Een geldige verblijfsvergunning en een geldige tewerkstellingsvergunning (TWV)
  • Bij lang verblijf: Een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)
  • Een officieel bewijs uitzondering werkvergunning
  • Een kopie van een geldig paspoort.

Afhankelijk van de grootte van het bedrijf en enkele feitelijke omstandigheden legde de Nederlandse Arbeidsinspectie boetes op aan werkgevers. Nogmaals, het is belangrijk om te weten dat dat de juridische term ‘werkgever’ breder is. Een werkgever wordt beschouwd als meer dan alleen uw bedrijf.; Het kan bijvoorbeeld ook een keten van (onder)aannemers zijn. Of u buitenlandse werknemers nu rechtstreeks inhuurt of via een (onder)aannemer, een uitzendbureau of via een detacheerder, u bent nog steeds degene die ook de boetes voor illegaal tewerkgestelde werknemers opgelegd krijgt.

Met andere woorden, als hoofdaannemer bent u aansprakelijk als u een ander bedrijf (onderaannemer) inhuurt om een deel van uw opdrachten uit te voeren, en dit bedrijf huurt vervolgens ook een ander bedrijf in om een deel van het werk te doen.

Voor veel (bouw)bedrijven is het administratief ingewikkeld is om al deze gegevens van elke onderaannemer bij te houden. Er is uitgebreide kennis van de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving vereist. Daardoor neemt het aantal boetes voor illegale tewerkstelling met de dag toe.

Om het risico op aansprakelijkheid voor illegale tewerkstelling te verkleinen en de boetes te beperken, maken inmiddels diverse succesvolle werkgevers gebruik van het compliance platform van Compli. Compli beschermt uw bedrijf tegen o.a. civiele en financiële aansprakelijkheid. Bij controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie of Belastingdienst zijn alle noodzakelijke gegevens van uw keten met één druk op de knop beschikbaar.

 

Dit zijn de boetes

Boete bij overtredingen van de Waadi

De Waadi, de wet op de allocatie van arbeid door intermediairs, is een wettelijke regeling die bedrijven die personeel uitlenen, verplichten om deze bedrijfsactiviteit in te schrijven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Dit heet Waadi-registratie en er zijn nog steeds intermediairs die niet voldoen aan deze eis. Doet u toch zaken met een uitlener zonder Waadi-registratie, dan kunnen beide partijen een boete krijgen van maximaal € 12.000 per werknemer.

Door inzet van Compli controleert u geautomatiseerd of de intermediair over een Waadi registratie beschikt.


Boete bij onderbetaling van loon en vakantiebijslag

Een andere groep boetes die (bouw)bedrijven regelmatig opgelegd krijgen, vloeit voort uit de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en omvat enkele van de volgende overtredingen:

  • Onderbetaling van loon
  • Onderbetaling van vakantiebijslag
  • Lonen die niet ten minste één keer per bank worden betaald
  • Niet verstrekken van een administratie van loon en vakantiebijslag aan de controleur van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Alle werkgevers moeten zich houden aan het voorgeschreven wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag, de minimumbeloning voor arbeid in een arbeidsverhouding in Nederland. De hoogte van de boetes hangt af van de specifieke overtreding en de mate waarin het loon afwijkt van het wettelijk minimumloon en de wettelijke minimumvakantiebijslag.

Zo blijkt uit ons onderzoek dat (bouw)bedrijven die onder het minimumloon uitbetaalden, zijn beboet tot € 10.000 per te weinig betaalde werknemer. Bij te weinig betaalde vakantiebijslag liepen de boetes op tot € 2.000.

Bovendien moet het (bouw)bedrijf dat door de inspecteurs in overtreding is bevonden, het achterstallige loon voor elke werknemer binnen vier weken betalen. Anders wordt een boete van maximaal € 500 per werknemer opgelegd voor elke dag dat het achterstallige loon niet wordt betaald. De maximumboete die een werkgever per werknemer wordt opgelegd, kan dus oplopen tot € 40.000.

Conclusie – Hoe u boetes kunt vermijden

Het werken met tal van onderaannemers, uitzendbureaus of zzp’ers vereist een goede kennis van de Nederlandse en Europese wetgeving. Deze is nodig om te kunnen bepalen welke gegevens en documenten moeten en mogen worden vastgelegd in uw ketenadministratie.

Aangezien u boetes kunt verwachten als deze bedrijven zich niet aan wet- en regelgeving houden en de administratie complex en omvangrijk is, moet u echt moeite doen om een gedegen ketenadministratie bij te houden.

Gelukkig kan dit worden opgelost met een softwareplatform dat speciaal is ontworpen voor de bouwsector en dat fungeert als uw persoonlijke compliance officer – Compli. In deze slimme software zit jarenlange juridische expertise verwerkt.

Compli bepaalt en valideert de gegevens en documenten die vastgelegd moeten worden, zodat u een volledige en juiste ketenadministratie kan aanleveren bij controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Daarnaast biedt Compli een Check-in App waarmee compliance en aanwezigheidsregistratie mogelijk is van iedereen die op uw project werkt.