Boetes voor illegale tewerkstelling in pakketbezorging

In de pakketbezorging zijn voor overtredingen van de Wet arbeid vreemdelingen in 2019 onlangs forse boetes opgelegd door de Inspectie SZW. Zowel een pakketbedrijf- (subcontractor) als één van de vier grote pakketorganisaties hebben een boete gekregen van € 288.000,00. De Inspectie SZW constateert tegelijkertijd dat de pakket- en koerierssector, sinds de verscherpte controles van de Inspectie, stappen zet als het gaat om eerlijk werken.

De pakket- en koerierssector in Nederland heeft zich in het bijzonder afgelopen jaar sterk ontwikkeld. Nederland kent vier grote spelers die samen ongeveer 95% van de pakketbezorging in handen hebben. Deze vier grote spelers maken veelvuldige gebruik van (onder)aannemers (subcontractors/opdrachtnemers) om de pakketten op de juiste plaats en tijd bezorgd te krijgen. De druk op de medewerkers is groot en op bepaalde tijden is het noodzakelijk om extra personeel in te zetten. Het risico op te lang werken, onderbetaling en het illegaal te werkstellen van vreemdelingen is dan aanwezig.

De omvang van de overtredingen en de grote risico’s voor medewerkers was voor de Inspectie SZW reden om naast de inspecties die zij in deze sector uitvoert, ook het gesprek aan te gaan met de vier grote pakketorganisaties. De nadruk lag bij deze inspecties op het in beeld krijgen van onderbetaling en het illegaal te werkstellen van vreemdelingen.

Zo constateren inspecteurs in 2019 dat een contractor gevestigd in Zuid-Holland 36 werknemers heeft ingehuurd van drie andere bedrijven. De werknemers, die in de nacht actief waren en zorgde voor het vervoer van pakketten tussen de depots, hebben niet de Europese nationaliteit en hun werkgever moet voor hen dus een tewerkstellingsvergunning hebben. Die hebben ze echter niet. Dit is een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen, waarvoor een boete staat van € 8.000,- per te werk gestelde werknemer.

Voor het illegaal te werkstellen van vreemdelingen, bestaat in Nederland een ketenbepaling. Dat betekent dat niet alleen het bedrijf dat deze werknemers in dienst heeft wordt beboet, maar ook de bedrijven die een directe relatie hebben met deze bedrijven. In het geval van de pakketbezorging dus niet alleen de contractor die deze mensen in dienst heeft, maar ook de eventuele subcontractors en pakketorganisatie die feitelijk de opdracht heeft gegeven.

Voor deze contractor betekent dat dus een boete van € 288.000,-. De drie bedrijven die de werknemers hebben uitgeleend aan deze contractor, krijgen respectievelijk boetes van € 68.000,-, € 128.000,- en € 56.000,-. De eigenlijke opdrachtgever, één van de vier grote pakketorganisaties, krijgt ook een boete van € 288.000,-. In totaal is dus in deze zaak voor het overtreden van de Wav, € 828.000,- aan boetes opgelegd. Daarnaast heeft één van de onderaannemers ook nog een boete gekregen van € 37.000,- voor het overtreden van de Wml (Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag). Tegen deze opgelegde boetes kunnen de bedrijven nog in bezwaar gaan bij het ministerie van SZW en daarna in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Ook bij een eerdere controle bleek deze pakketorganisatie, als opdrachtgever, betrokken bij illegale tewerkstelling. Hiervoor ontving de organisatie al eerder een boete van € 24.000,-, een contractor een boete van € 12.000,- en twee onderaannemers ieder een boete van € 8.000,-.

In 2020 zijn 24 in de branche postpakketbezorging boeterapporten opgemaakt voor overtredingen die in 2019 en 2020 zijn geconstateerd. De inspectieresultaten in deze sector zijn besproken met de vier grote opdrachtgevers in deze sector. De Inspectie besprak met de opdrachtgevers welke maatregelen zij naar aanleiding van de inspectieresultaten treffen en waar verdere verbetering mogelijk is. Opdrachtgevers hebben naar aanleiding van deze gesprekken op een aantal punten de interne processen doorgelicht en acties ondernomen en aangekondigd. Wel constateert de Inspectie dat de vier grote spelers in deze markt niet allemaal even snel deze acties ondernemen. De Inspectie SZW gaat de komende tijd beoordelen of haar meerjarige aanpak leidt tot verbetering.

Bron: Inspectie SZW